BENGANI, BAVARIA, BHAVARIA

KULDEVI

Shri Brahmani Mataji, Bhuval near Mertha


Bangdeo, son of Jaitsingh Chauhan was blind. A Jain Acharya gave him vision so he became Jain and his gotra was named Bengani.

Bavaria is the subgotra of Bengani.

The kuldevi of these gotras is Shri Brahmani Mataji of Bhuval near Mertha.

Shri Osiya Mataji Home