Origin of Gotras

As per the vedic literature, there were 8 Rishis (Great Saints) who came to earth and formed the Gotras. They were Bhardwaj, Vishwamitra, Gautam, Jamdagni, Atri, Vashisht, Kashyap and Augustya.

If we look at the history, Gotras were formed based on place of birth, dynasty, business, profession or named by monks.

Origin of Gotra in Oswals

Acharya Sri Ratna Prabh Suri in the year Veer Sanvat 70 converted Raja Utpaldev of Upkeshpur Pattan (presently known as Osiya) and his entire kingdom into Jains. According to "Jain Jati Mahodaya" Acharya Sriji named 18 Gotras as follows probably based on their original Gotra or business or status.

 1. Tater
 2. Bafna
 3. Karnavat
 4. Balaha
 5. Morakh
 6. Kulahat
 7. Virhat
 8. Shrishrimal
 9. Shreshthi
 10. Sancheti
 11. AdityaNag
 12. Bhuri
 13. Bhadra
 14. Chinchat
 15. Kumat
 16. Didu
 17. Kannojia
 18. Lagushreshti

All above were Mahajans in Osiya. In VS 222 a big Mahajan community gathered in Khandela near Jaipur. At that time all Mahajans of Osiya were named as Oswal and all above Gotra became part of Oswal.

According to Yati Rupchandji "Jain Sampradaya Shiksha" the total Gotras of Oswals were 440 and according to Yati Ramlalji "Mahajan Vansh Muktavali" it was 609. According to myth one Bhat had made a list of 1444 Gotra but it is not available. We have published list of above 2700 gotras and origin of more than 800 gotra.

According to Sri Muni Gyan Sunderji 458 Gotras were made from 18 Gotras.

List of First 18 Gotras and Sub-Gotras

 1. TATER:- Tater, Tondiani, Chomola, Kosia, Dhavda, Chainavat, Talobda, Narvra, Saghvi, Dungaria, Chaudhari, Ravat, Malavat, Surti, Jorvela, Panchayat, Vinayaka, Sadherao, Nagda, Paka, Harsot, Kelani (22 sub-gotras).
 2. BAFNA:- Bafna (Bahufana), Nahata, Bhopala, Bhutia, Bhabhu, Navsara, Gugalia, Dagrecha, Chamakia, Chaudhari, Jangda, Kotecha, Bala, Dhaturia, Lihuvana, Kura, Betala, Salagna, Buchani, Savalia, Tosaria, Gandhi, Kothari, Khokhra, Patwa, Daftari, Godawat, Kucheria, Balia, Sanghvi, Sonawat, Selot, Bhavda, Lagu-Nahata, PanchavAYa, Humia, Tatia, Taga, Lagu-Chamakia, Bohara, Mithadia, Maru, Randhira, Brahmecha, Patalia, Banuda, Takalia, Godha, Garola, Dudhia, Badola, Suktia (52 sub-gotras).
 3. KARNAVAT:- Karnavat, Bagadia, Sanghvi, Ransot, Aachha, Dadalia, Huna, Kakecha, Thambhora, Gundecha, Jijot, Labhani. Sankhla, Bhinmala (14 sub-gotras).
 4. BALAHA:- Balaha, Ranka, Banka, Seth, Sethia, Chhavat, Chaudhari, Lala, Bohara, Bhuteda, Kothari, Raka, Depara, Nera, Sukhia, Patot, Pepsara, Dharia, Jadia, Salipura, Chitora, Haka, Sanghvi, Kagda, Kushlot, Falodia,(26 sub-gotras).
 5. MORAKH:- Morakh, Pokarna, Sanghvi, Tejara, Lagu-Pokarna, Bandolia, Chunga, Lagu-Chunga, Gaja-Chaudhari, Goriwal, Kedara, Batokada, Karchu, Kolog, Shigala, Kothari (16 sub-gotras ).
 6. KULAHAT:- Kulahat, Surva, Susani, Pukara, Masania, Khodia, Sanghvi, Lagu-Sukha, Borad, Chaudhari, Surania, Sakhecha, Katara, Hakada, Jalori, Manni, Palakhia, Khumana (18 sub-gotras).
 7. VIRHAT:- Virhat, Bhurat, Tuhada, Oswala, Lagu-Bhurat, Gaga, Nopta, Sanghvi, Nibolia, Hansa, Dharia, Rajsara, Motia, Chaudhari, Punamia, Sara, Ujot (17 sub-gotras).
 8. SHRISHRIMAL:- Shrishrimal, Srimal, Sanghvi, Lagu-Sanghvi, Niladia, Kotadia, Zabani, Naharlani, Kesaria, Soni, Khopar, Khajanchi, Danesra, Udhawat, Atkalia, Dhakadia, Bhinmala, Devad, Madalia, Koti, Chandalecha, Sanchora, Karva (23 sub-gotras).
 9. SHRESHTHI:- Shreshthi, Singhavat, Bhalla, Rawat, Baid-Mutha, Patwa, Sevadia, Chaudhari, Thanavat, Chittora, Jagawat, Kothari, Bothani, Sanghvi, Popawat, Thakurot, Bakheta, Bijot, Devrajot, Gundia, Balota, Nagori, Sekhani, Lakhani, Bhura, Gandhi, Medatia, Randhira, Palawat, Shurma, (30 sub-gotras).
 10. SANCHETI:- Sancheti, Suchinti, Dheladia, Dhamani, Motia, Bimba, Malot, Lalot, Chaudhari, Palani, Lagu-Sancheti, Mantri, Hukamia, Kajara, Hipa, Gandhi, Begania, Kothari, Malkha, Chhachha, Chittoria, Israni, Soni, Marua, Gharghanta, Udecha, Lagu-Chaudhari, Chosaria, Bapawat, Sanghvi, Murgipal, Kilola, Lalot, Khar-Bhandari, Bhojawat, Kati, Jata, Tejani, Sahajani, Sena, Mandirwala, Maltia, Bhopawat, Gunia, (44 sub-gotras).
 11. AADITYANAG:- Adityanag, Choradia, From choradia A Sodhani, Sanghvi, Udak, Gasania, Miniyar , Kothari, Nabaria, Saraf, Kamani, Dudhoni, Sipani, Aasani, Sahlot, Lagu-Sodhani, Dedani, Rampuria, Dhanani, Molani, Devsayani, Nani, Shravani, Bakad, Makkad, Bhakkad, Layunkad, Sansara, Kobera, Bhatarakia, Pitalia, Falodia, Bohara, Chaudhari, Parakh, From Parakha Bhavsara, Lagu-Parakh, Sanghvi, Dheladia, Jasani, Malhani, Trandak, Tajani, Rupawat, Chaudhari, Nagori, Patania, Chhadot, Mammaiya, Bohara, Khajanchi, Soni, Hadera, Daftari, Tolawat, Rao-Johari, Galani, Golechha, From Golechha A Daultani, Sangani, Sanghvi, Napada, Kajani, Hulla, Mehajawat, Nagada, Chitoda, Chaudhari, Datara, Minagra, Shravansukha(Shamsukha), From Shravansukha A Minara, Lola, Bijani, Kesaria, Bala, Kothari, Nandecha, Bhatnera-Chaudhari, From Bhatnera Chaudhary A Kumpawat, Bhandari, Jimania, Chedavat, Sambharia, Kanuga, Gadhaiya, From Gadhaiya A Gehlot, Lunawat, Ranshobha, Balot, Singhvi, Nopta, Buchha, Sonara, Bhandalia, Karmot, Dalia, Ratanpura (98 sub-gotras).
 12. BHURI:- Bhuri, Bhatevra, Udak, Singhi, Chaudhari, Hirania, Machha, Bokadia, Balota, Bosudia, Pitalia, Sinhavat, Jalot, Dosakha, Ladva, Haldiya, Nachani, Murda, Kothari, Patolia, (20 sub-gotras).
 13. BHADRA:- Bhadra (Bhardwaz), Samdaria, Hingad, Jogad, Ginga, Khapatia, Chavhera, Balada, Namani, Bhamrani, Dheladia, Sangi, Sadavat, Bhandavat, Chatur, Kothari, Lagu-Samdaria, Lagu-Hingad, Sandha, Chaudhari, Bhati, Surpuria, Patania, Nanecha, Gogad, Kuldhara, Ramani, Nathavat, Fulgara, (29 sub-gotras ).
 14. CHINCHAT:- Chinchat, Desarda (Deshlahara), Sanghvi, Thakura, Goslani, Khinvasra, Lagu-Chinchat, Pachora, Purvia, Nasaniya, Naupola, Kothari, Tarawal, Ladsakha, Shah, Aaktara, Posalia, Pujara, Banavat, (19 sub-gotras).
 15. KUMAT:- Kumat(Kumbhat), Kajalia, Dhanantari, Suga, Jagavat, Sanghvi, Pungalia, Kathoria, Kapurit, Samaria, Chaukha, Sonigara, Lahora, Lakhani, Makhani, Marvani, Morchia, Chhalia, Malot, Nagori, Lagu-Kumat, (21 sub-gotras).
 16. DIDU:- Didu, Rajot, Soslani, Dhapa, Dhirat, Khandia, Yodhha, Bhatia, Bhandari, Samdaria, Sindhuda, Lalan, Kochar, Darva, Bhimavat, Palania, Sikharia, Banka, barbara, gadalia, kanunga (21 sub-gotra).
 17. KANNOJIA:- Kannojia, Badbhata, Rakawal, Tolia, Chhachhalia, Ghevaria, Gunglecha, Karva, Gadwani, Karelia, Rada, Mitha, Bhopawat, Jalora, Jamgota, Patwa, Musalia, (17 sub-gotras).
 18. LAGU-SHRESHTHI:- Lagu-Shreshthi, Vardhman, Bhomalia, Lunecha, Bohara, Patwa, Singhi, Chittora, Khajanchi, Punot, Godhara, Hada, Kuwalia, Lunna, Nateria, Gorecha, (16 sub-gotras).
In these 18 main gotras there are total 503 sub-gotras. The magazine 'Bandhu-Sanesh' printed this list in 1990.

CLASSIFICATION OF GOTRAS

Classification of Gotras are as per following logic:-

 1. As per ORIGINAL CAST
 2. As per ACHARYAS
 3. As per GACHHA
 4. As per FIRST ANCESTOR
 5. As per PLACE
 6. As Per BUSINESS, PROFESSION JOB, SERVICE
 1. As per ORIGINAL CASTS:-
 2. As per ACHARYAS:-
  Shri RATNAPRABH SURI:- First 18 Gotras and their sub-gotras.
  Shri VARDHAMAN SURI:- Pipara, Kamani
  Shri JINESHWAR SURI:- Shripati, Dhadha, Tilora, Chil-Bhansali, Bhansali
  Shri JINCHANDRA SURI:- Shrimal,
  Shri ABHEY DEO SURI:- Khetsi, Pagaria, Medatwal
  Shri JINVALLABH SURI:- Kankaria, Chopra, Gandhar-Chopra, Kukad-Chopra, Vader, Sand, Singhi, Banthia, Lalwani, Barmecha, Shah, Solanki, Ghemawat, Otavat
  Shri JINDUTT SURI:- Patwa, Tatia, Borad, Khimasra, Samdaria, Katotia, Kataria, Ratanpura, Lalwani, Daga, Malu, Bhabhu,Sethi, Sethia, Ranka, Dhoka, Rakhecha, Sanklecha, Pungalia, Choradia, Soni, Lunia, Nabaria, Pitalia, Bothra, Aiyaria, Lunawat, Bafna, Bhansali, Chandalia, Abeda, Khatol, Bhadgatya, Pokarna,
  Shri MANIDHARI JINCHANDRA SURI:- Aagharia, Chhajed, Minni, Khajanchi, Mungadi, Shrimal, Salecha, Gang, Dugar, Shekhani,Alawat,
  Shri JINKUSHAL SURI:- Babel, Jadia, Daga,
  Shri JINCHANDRA SURI:- Pahalia, Pincha,
  Shri JINHANSH SURI:- Galda,
  Shri JINPRABH SURI:- Lagu-Khandelwal, Didu
  Shri Jinbhadrasuri:- Zabak
  Shri Tarunprabh Suri:- Bhutaria
  Shri Aryara Rakshat Suri:- Mahipal, Mithodia, Vader
  Shri Shanti Suri:- Gugalia, Gulundia
  Shri KUSHAL SURI:- Daga,
  Shri MANDEO SURI:- Nahar,
  Shri UDHYOTAN SURI:- Baradia, Darda, Baldota-Singhvi,
  Shri YASHOBHADRA SURI:- Bhandari, Shisodiya
  Shri SHIVSEN SURI:- Mohnot,
  Shri DHANESHWAR SURI:- Lunkad, Daddha, Tilora
  Shri Dharmaghosh Suri:- Dadiyalecha, Devananda-sakha
  Shri Namdeo Suri:- Nahar
  Shri ChandraPrabh Suri:- Patavat
  Shri Bhavdeo Suri:- Pamecha
  Shri Kanak Suri:- Bolia
  Shri Boppbhatt Suri:- Kosthagar
  Shri Mahatma Posalia:- Kochar
  Shri JaiSingh Suri:- Gala, Chhajol, Dedhiya, Nagda, Padiya, Peladia, Rathod, Lalan
  Shri Ratnaprabh Suri:- Gudka
  Shri Yashodeo Suri:- Vangni
  Shri Vimal Chandra Suri:- Banda-Mehta
  Shri RAVIPRABH SURI:- Lodha
  Shri DEOGUPTA SURI:- Lunawat
  Shri HEM SURI:- Surana
 3. As per GACHHA:-
  UPKESH GACHHA:- First 18 gotras mentioned above
  KHARTTAR GACHHA:- Kataria, Kankaria, Karnia,Kathotia, Khajanchi, Minni, Khimasra, Gadwani, Bhadgatia, Gelda, Gang, Gothi, Chopra,Gundhar, Kumkum, Choradia, Chhajed, Zabak, Daga, Doshi, Pithalia, Dugar,Dhadia, Tatia, Pagaria, Pokarna, Pipada, Babel, Borad, Bafna, Bothra, Mukim, Bhabhu, Bhansali, Malu, , Rakhecha,Pungalia, Lalwani, Banthia, Barmecha, Ranka, Runwal, Lodha, Lunia, Ayiaria, Lunawat, Kanstia, Mamiya, Salecha, Dhadha, Tilora , Singhi, Aabeda, Kamani, etc.,
  SANDER GACHH:- Bhandari,
  TAPPA GACHHA:- Mohnot, Kochar etc.,
  KORANT GACHHA:- Sanklecha,
  Anchal Gachha:- Gala, Gudka, Chhajol, Dedhiya, Nagda, Mahipal, Mithodia
 4. As per FIRST ANCESTOR:-
  PersonGotra
  LalsinghLunia
  LunaLunawat
  HarakhchandHarkhawat
  DoongarsiDoongrani
  MallMallawat
  DasuDassanni
  KhetaKhetani
  AspalAssani
  MahaldeoMalu
  BohithBothra
  BachhajiBachhawat
  DungaDaga
  GongaGang
  DudhedaDudheria
  BrahmdeoBrhmecha
  GadaShahGadhaiya
  LalsinghLalwani
  PildaPithalia
  BhardwajBhadra
  DaulatsinghDaultani
  RoopsinghRoopani
  TejsinghTejani
  MahaldeoMahlani
  JasaJasani
 5. As per PLACE:-
  PlaceGotra
  BhandsalBhansali
  KhivsarKhinvsara
  PiparPipada
  NagourNagori
  MedtaMedatwal/Medatia
  PungalPungalia
  KankrotKankaria
  SankhwalSankhlecha
  RoonRoonwal
  ZabuaZabak
  HalaHalakhandi
  JalorJalori
  KhatuKhatol
  MandorMandora
  SirohiSirohia
  SanchorSanchora
  KucheraKucheria
  ChitorChitora
  FalodiFalodia
 6. As per BUSINESS, PROFESSION, JOB, SERVICE ETC:-
  Business / ProfessionGotra
  Tel(oil)Tilora
  GheeGhiya
  GugalGugalia
  JewelleryJohari
  BohariBohara
  ChaudhrahatChaudhari
  TreasurarKhajanchi
  KotharKothari
  HakumatHakim
  BhandarBhandari
  AccountsMehta
  Shah, Seth, Sethia Vaidhya, Parakh, Singhvi
Shri Osiya Mataji Home